નવ નિર્મિત રામ મંદિર-સિદસર, નૂતન મંદિર મહાયજ્ઞ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ